Trích xuất chuỗi con

Rust:
Trích xuất chuỗi con

Làm Thế Nào:

Hãy thử ngay với Rust. Hãy tưởng tượng bạn có một chuỗi, và bạn muốn một phần cụ thể của nó. Bạn có thể sử dụng cú pháp cắt chuỗi &str[start..end] nơi start là nơi bạn bắt đầu, và end là nơi bạn kết thúc.

fn main() {
  let text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog";
  let quick_brown = &text[4..15]; // Cắt từ chỉ mục thứ 4 đến thứ 14
  println!("{}", quick_brown); // Xuất ra: quick brown
}

Việc cắt chuỗi là gọn gàng, nhưng có thể dẫn đến lỗi nếu chỉ mục của bạn không đúng với ranh giới của ký tự. Để tránh điều này, Rust cung cấp các phương pháp như get:

fn main() {
  let text = "The quick brown fox";
  match text.get(4..15) {
    Some(substring) => println!("{}", substring), // cắt chuỗi an toàn
    None => println!("Phần cắt vượt qua giới hạn."),
  }
}

// Xuất ra: quick brown

Đó là một cái nhìn nhanh về việc rút trích chuỗi con trong Rust. Xem nào, thật dễ dàng phải không!

Đào Sâu

Việc cắt chuỗi trong những ngôn ngữ có chuỗi mã hoá UTF-8 như Rust cần sự khéo léo—một ký tự có thể nhiều hơn một byte! Trước Rust, trong những ngôn ngữ như C, việc xử lý chuỗi có thể là nỗi đau đầu chứa đầy lỗi lầm, khi bạn phải tự quản lý bộ nhớ.

Kiểu str của Rust là một chuỗi các byte UTF-8, luôn là UTF-8 hợp lệ. Việc rút trích chuỗi con một cách an toàn tôn trọng những ranh giới ký tự này.

Các phương án khác để cắt bao gồm sử dụng vòng lặp hoặc regex cho các mẫu phức tạp hơn, nhưng chúng đều gây ra chi phí phát sinh. Khi cắt, Rust kiểm tra chỉ mục byte phải tương thích với ranh giới của ký tự char khi thực thi, ngăn chặn sự cố có thể xảy ra từ những lát cắt không hợp lệ.

Xem Thêm