Nội suy chuỗi ký tự

Rust:
Nội suy chuỗi ký tự

Làm thế nào:

Trong Rust, chúng ta sử dụng macro format!:

fn main() {
    let name = "Ferris";
    let greeting = format!("Chào bạn, {}!", name);
    println!("{}", greeting); // In ra "Chào bạn, Ferris!"
}

Macro format! hoạt động giống như println!, nhưng nó trả về chuỗi đã định dạng thay vì in nó ra.

Tìm hiểu sâu hơn

Rust đã chọn các macro như format! cho nội suy chuỗi thay vì cú pháp trong ngôn ngữ. Tại sao? Macro mạnh mẽ và linh hoạt—mở rộng chức năng ngôn ngữ mà không cần cú pháp phức tạp.

Trong lịch sử, những ngôn ngữ như C đã sử dụng các hàm như sprintf, rườm rà và dễ gây lỗi. Macro format! của Rust an toàn hơn, ngăn chặn các lỗi thường gặp.

Có các lựa chọn khác, như nối chuỗi bằng + hoặc macro format_args! để tránh cấp phát bộ nhớ trên heap. Nhưng nếu xét về sự dễ dàng và rõ ràng, format! là số một.

Lưu ý về hiệu suất: format! cấp phát bộ nhớ. Đối với mã cần tính hiệu suất cao, xem xét các phương pháp khác, như viết trực tiếp vào một bộ đệm.

Xem thêm