Tìm kiếm và thay thế văn bản

Rust:
Tìm kiếm và thay thế văn bản

Cách thực hiện:

fn main() {
    let text = "Xin chào!";
    let updated_text = text.replace("chào", "thế giới");
    println!("{}", updated_text); // In ra "Xin thế giới!"
}

Kết quả mẫu:

Xin thế giới!

Đi sâu hơn

Việc tìm kiếm và thay thế văn bản đã tồn tại từ khi các trình soạn thảo văn bản đầu tiên xuất hiện. Các công cụ như sed trong Unix đã làm cho việc xử lý văn bản hàng loạt trở nên phổ biến.

Rust áp dụng một cách tiếp cận hiệu quả và an toàn. Phương thức replace, từ kiểu str của thư viện chuẩn, là dễ hiểu và được kiểm tra tại thời điểm biên dịch.

Các phương thức thay thế cho replace bao gồm regex cho những mẫu phức tạp hoặc lặp qua các ký tự để tùy chỉnh logic thay thế.

Về cơ bản, replace trong Rust tạo một String mới, lặp qua chuỗi gốc, tìm các trận đấu, và sau đó xây dựng chuỗi mới với những thay đổi. Nó xử lý tốt Unicode, điều này không hề đơn giản.

Xem thêm