Rust:
Sử dụng bộ gỡ lỗi

Cách thực hiện:

Rust hỗ trợ nhiều trình gỡ lỗi, nhưng một cái phổ biến là gdb cho GNU/Linux hoặc lldb cho macOS. Bạn cũng có thể sử dụng rust-gdb hay rust-lldb, đó là những bao bọc giúp in đẹp các giá trị Rust. Dưới đây là một cái nhìn sơ lược:

fn main() {
  let mut counter = 0;
  for _ in 0..5 {
    counter += 1;
    println!("Số đếm hiện tại là: {}", counter);
  }
}

Để gỡ lỗi cái này, biên dịch với thông tin gỡ lỗi:

$ rustc -g counter.rs

Sau đó chạy nó trong rust-gdb:

$ rust-gdb counter
(gdb) break main
(gdb) run
(gdb) print counter
$1 = 0
(gdb) continue
Số đếm hiện tại là: 1
(gdb) print counter
$2 = 1

Sâu hơn

Gỡ lỗi đã tồn tại từ những ngày xưa cũ của thẻ đục lỗ, và sự phát triển của nó đã là một ân huệ. Rust cung cấp công cụ của riêng mình với tích hợp cho GDB và LLDB do tính chất cấp hệ thống của ngôn ngữ.

Các phương án thay thế để gỡ lỗi mã Rust bao gồm việc sử dụng môi trường phát triển tích hợp (IDEs) với trình gỡ lỗi tích hợp sẵn, mà một số người thấy trực quan hơn. Các cái phổ biến bao gồm CLion với plugin Rust hay Visual Studio Code với tiện ích mở rộng Rust.

Về triển khai, Rust tạo ra các biểu tượng gỡ lỗi mà những trình gỡ lỗi này có thể hiểu, điều này rất quan trọng cho việc bước qua mã, đặt điểm dừng, và kiểm tra các biến mà không mất trí.

Xem thêm