Bắt đầu một dự án mới

Swift:
Bắt đầu một dự án mới

Cách thực hiện:

import SwiftUI

@main
struct NewProjectApp: App {
  var body: some Scene {
    WindowGroup {
      ContentView()
    }
  }
}

struct ContentView: View {
  var body: some View {
    Text("Xin chào, dự án mới!")
      .padding()
  }
}

// Kết quả mẫu:
// Hiển thị một cửa sổ với chữ "Xin chào, dự án mới!".

Nghiên cứu sâu

Trước kỷ nguyên Swift, Objective-C chiếm ưu thế và việc bắt đầu một dự án mới đòi hỏi nhiều bước dựng sẵn hơn. Tuy nhiên, Swift đã tinh chỉnh quy trình khởi động với các tính năng gọn gàng như thuộc tính @main, đánh dấu điểm vào của ứng dụng. So với các công cụ như mẫu của Xcode, Swift đơn giản hóa những nhiệm vụ tẻ nhạt để bạn có thể nhanh chóng chuyển sang phần thú vị - hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Về những lựa chọn khác, bạn có thể thử nghiệm công cụ dòng lệnh hoặc bộ khung phía máy chủ nếu bạn không phát triển ứng dụng iOS/macOS. Về mặt triển khai, phương pháp của Swift nhằm giảm thiểu sự phức tạp ban đầu. ContentView đại diện cho điểm khởi đầu của giao diện người dùng, trong khi WindowGroup xử lý quản lý cửa sổ.

Xem thêm