Viết hoa một chuỗi

Swift:
Viết hoa một chuỗi

Làm Thế Nào:

Swift làm cho việc viết hoa chuỗi ký tự trở nên trực tiếp. Dưới đây là một hướng dẫn nhanh:

let lowercasedString = "hello, world!"
let titleCased = lowercasedString.capitalized // "Hello, World!"
let uppercasedString = lowercasedString.uppercased() // "HELLO, WORLD!"

// Kết Quả Mẫu:
print(titleCased) // In ra "Hello, World!"
print(uppercasedString) // In ra "HELLO, WORLD!"

Để kiểm soát nhiều hơn, chúng ta sẽ tiếp cận với Locale:

let sentence = "the quick brown fox"
let titleCasedWithLocale = sentence.capitalized(with: Locale(identifier: "en_US"))
// "The Quick Brown Fox"

// Kết Quả Mẫu:
print(titleCasedWithLocale) // In ra "The Quick Brown Fox"

Sâu Hơn

Việc viết hoa trong lập trình đã tồn tại từ khi chúng ta có xử lý văn bản số hóa - nó tất cả là về việc đáp ứng kỳ vọng của người dùng. Trong khi capitalized trong Swift chuẩn hóa chuỗi thành Dạng Tiêu Đề, nơi ký tự đầu tiên của mỗi từ là chữ in hoa, có những sắc thái.

Trong quá khứ, các lập trình viên cần phải tự mình xử lý các phương thức tùy chỉnh để viết hoa, đối mặt với các trường hợp ngoại lệ một cách chủ quan. capitalized của Swift tính đến địa phương, điều này quan trọng đối với tên riêng hoặc quy tắc viết hoa cụ thể cho từng địa phương.

Nói về các lựa chọn thay thế, những người không hài lòng với capitalized thường chuyển sang regex hoặc viết phần mở rộng cho String để xử lý các quy tắc phức tạp hơn. Về mặt thực hiện, capitalized cơ bản là một phương thức tích hợp sẵn mà lặp qua chuỗi, áp dụng viết hoa cho chữ cái đầu tiên sau một ký tự không phải là chữ.

extension String {
  func customCapitalized() -> String {
    return self.lowercased().replacingOccurrences(of: "\\b\\w", with: { 
      guard let firstChar = $0.first else { return $0 }
      return String(firstChar).uppercased() + $0.dropFirst()
    }, options: .regularExpression)
  }
}

Phần mở rộng trên sử dụng biểu thức chính quy để viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ.

Xem Thêm

Để hiểu sâu hơn về việc thao tác chuỗi trong Swift, dưới đây là một số nguồn tài liệu hữu ích: