Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường

Swift:
Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường

Cách làm:

Swift làm điều này trở nên dễ dàng với một thuộc tính gọi là lowercased. Dưới đây là cách bạn sử dụng nó:

let originalString = "Hello, World!"
let lowercasedString = originalString.lowercased()
print(lowercasedString) // "hello, world!"

Kết quả mẫu:

hello, world!

Đào sâu:

Trong lịch sử, việc đảm bảo sự nhất quán của chữ cái trong chuỗi luôn rất quan trọng trong lập trình, chủ yếu vì máy tính đầu tiên rất nhạy cảm với việc phân biệt chữ hoa chữ thường. Trong Swift, lowercased() là một phương thức có sẵn trên các thể hiện của kiểu String. Bằng cách gọi nó, bạn chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi có các biến thể viết thường thành hình thức viết thường của chúng.

Các phương án thay thế cho lowercased() có thể là duyệt qua chuỗi một cách thủ công và thay thế mỗi ký tự bằng tương đương viết thường của nó bằng cách sử dụng một hàm ánh xạ. Nhưng, thực sự, đó là việc tái tạo bánh xe.

Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường có một số nét tinh tế. Ví dụ, phương thức lowercased() sử dụng ngữ cảnh địa phương hiện tại để xử lý các quy tắc viết hoa cụ thể của ngôn ngữ, điều này không phải lúc nào cũng là hành vi mong muốn. Nếu bạn cần thực hiện chuyển đổi không phụ thuộc vào ngữ cảnh địa phương, bạn có thể sử dụng lowercased(with: Locale?) và truyền nil cho Locale:

let turkishString = "İstanbul"
let lowercasedTurkishString = turkishString.lowercased(with: nil)
print(lowercasedTurkishString) // "i̇stanbul", chính xác theo Unicode, nhưng 'I' không có dấu chấm có thể được mong đợi ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc thực hiện của lowercased() ẩn dưới lớp vỏ tận dụng chuẩn Unicode, bao gồm các quy tắc ánh xạ phức tạp cho các ký tự trong nhiều bộ ký hiệu, không phải tất cả đều là chuyện đơn giản của việc thay ‘A’ bằng ‘a’.

Xem thêm:

Để khám phá thêm về chuỗi và chuyển đổi ký tự trong Swift, hãy tham khảo các nguồn tài nguyên sau: