Chương 6. Tập tin và I/O

TypeScript Chương 6.
Tập tin và I/O