Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

TypeScript:
Tìm chiều dài của một chuỗi ký tự

Làm thế nào:

Trong TypeScript, bạn có thể lấy độ dài của một chuỗi sử dụng thuộc tính .length. Dưới đây là một ví dụ nhanh:

let greeting: string = "Hello, TypeScript!";
console.log(greeting.length); // Kết quả: 18

Đoạn mã này khai báo một biến chuỗi tên là greeting và sau đó ghi độ dài của nó ra console.

Sâu hơn

Thuộc tính .length là một di sản từ JavaScript, tổ tiên của TypeScript. Đây là một cách đơn giản và được hỗ trợ phổ biến để lấy kích thước của một chuỗi.

Có những phương pháp khác, nhưng chúng thường làm phức tạp hóa vấn đề. Ví dụ, bạn có thể chuyển đổi chuỗi sang một mảng và đếm số phần tử:

let greetingArray: string[] = Array.from(greeting);
console.log(greetingArray.length); // Kết quả: 18

Nhưng tại sao phải đi đường vòng? Thuộc tính .length hiệu quả vì chuỗi được lưu trữ dưới dạng mảng ký tự, vì vậy thông tin về độ dài sẵn có ngay lập tức.

Bây giờ, giả sử bạn đang xử lý các chuỗi từ các ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể gặp phải vấn đề với các ký tự đặc biệt. Phương pháp .length cơ bản đếm các đơn vị mã UTF-16, điều này có thể gây rắc rối cho các ký tự đòi hỏi hai đơn vị mã, được gọi là cặp thay thế. Trong trường hợp như vậy, thuộc tính .length có thể không cung cấp cho bạn số lượng ký tự thực tế, còn được gọi là điểm mã.

Dưới đây là cách bạn có thể xử lý các chuỗi với cặp thay thế:

function countCodePoints(str: string): number {
    return Array.from(str).length;
}

let fancyGreeting: string = "Hello, 🌍!";
console.log(countCodePoints(fancyGreeting)); // Kết quả: 9

Hàm này xử lý các điểm mảnh của mã hóa chuỗi để đảm bảo mỗi ký tự, dù là một hoặc hai đơn vị mã, được đếm một cách chính xác.

Xem thêm