Visual Basic for Applications:
Làm việc với CSV

Làm thế nào:

Visual Basic for Applications (VBA) đơn giản hóa việc làm việc với tệp CSV thông qua các hàm và phương thức tích hợp cho phép đọc từ và ghi vào các tệp này một cách liền mạch. Dưới đây là các ví dụ minh họa các thao tác cơ bản với tệp CSV.

Đọc một Tệp CSV:

Sub ReadCSV()
  Dim filePath As String
  filePath = "C:\example.csv"
  
  Open filePath For Input As #1
  
  Do Until EOF(1)
    Dim line As String
    Line Input #1, line
    Dim dataFields() As String
    dataFields = Split(line, ",")
    
    'Xử lý mảng dataFields theo nhu cầu
    Debug.Print Join(dataFields, ";") 'Ví dụ đầu ra cho thấy sự chuyển đổi từ dấu phẩy thành dấu chấm phẩy
  Loop
  
  Close #1
End Sub

Ghi vào một Tệp CSV:

Sub WriteCSV()
  Dim filePath As String
  filePath = "C:\output.csv"
  Dim dataToWrite As String
  dataToWrite = "ID,Tên,Tuổi" & vbCrLf & "1,John Doe,30" & vbCrLf & "2,Jane Doe,29"
  
  Mở filePath For Output As #1
  Print #1, dataToWrite
  Close #1
End Sub

Dữ liệu Mẫu trong output.csv:

ID,Tên,Tuổi
1,John Doe,30
2,Jane Doe,29

Sâu hơn nữa

Trong lịch sử, tệp CSV đã là một phương pháp đơn giản để lưu trữ dữ liệu dạng bảng trong định dạng văn bản. Sự đơn giản của cấu trúc của nó, nơi mỗi dòng tương ứng với một bản ghi dữ liệu và mỗi trường trong một bản ghi được phân cách bởi một dấu phẩy, là điểm mạnh và cũng là giới hạn của CSV. Định dạng này không hỗ trợ natively các kiểu dữ liệu, điều này có nghĩa tất cả dữ liệu được lưu trữ dưới dạng chuỗi, và gánh nặng chuyển đổi dữ liệu sang loại đúng nằm trên vai của lập trình viên.

Trong Visual Basic for Applications, việc xử lý tệp CSV chủ yếu được thực hiện thông qua các thao tác tệp cơ bản, như được minh họa trong các ví dụ trước đó. Không có sự hỗ trợ phân tích cú pháp CSV trực tiếp như trong các ngôn ngữ hiện đại hơn (ví dụ, mô-đun csv của Python), điều này cung cấp nhiều kiểm soát và tiện lợi hơn khi xử lý dữ liệu CSV.

Đối với các thao tác phức tạp hơn hoặc khi làm việc với các tệp CSV lớn, các lập trình viên có thể tìm thấy những lựa chọn tốt hơn ngoài VBA thuần túy, chẳng hạn như tận dụng các thư viện bên ngoài hoặc sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác được trang bị khả năng xử lý CSV tinh vi hơn. Tuy nhiên, đối với các nhiệm vụ đơn giản liên quan đến tệp CSV, phương pháp tiếp cận trực tiếp của VBA thường đủ và dễ thực hiện, cung cấp một giải pháp nhanh chóng cho các ứng dụng dựa trên Excel hoặc tự động hóa phần mềm Microsoft Office khác.