Visual Basic for Applications:
Sinh số ngẫu nhiên

Làm thế nào:

Trong VBA, hàm Rnd được sử dụng để tạo ra số ngẫu nhiên. Theo mặc định, Rnd tạo ra một số điểm dấu chấm nổi đơn chính xác lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1. Dưới đây là một số bước và ví dụ để khai thác hiệu quả số ngẫu nhiên:

 1. Số Ngẫu Nhiên Đơn Giản: Để tạo một số ngẫu nhiên cơ bản, bạn chỉ cần gọi Rnd():

  Sub GenerateRandomNumber()
    Dim randomNumber As Single
    randomNumber = Rnd() ' Số ngẫu nhiên giữa 0 và 1
    MsgBox randomNumber
  End Sub
 2. Thiết Lập Seed: Câu lệnh Randomize khởi tạo bộ sinh số ngẫu nhiên, điều này có thể rất quan trọng để đảm bảo kết quả khác nhau mỗi khi code VBA của bạn chạy:

  Sub SeedRandomNumber()
    Randomize
    Dim randomNumber As Single
    randomNumber = Rnd()
    MsgBox randomNumber
  End Sub
 3. Tạo Số trong Phạm Vi: Thông thường, bạn sẽ muốn một số ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể. Dưới đây là cách tạo một số giữa 1 và 100:

  Sub RandomNumberInRange()
    Randomize
    Dim randomNumber As Integer
    randomNumber = Int((100 * Rnd()) + 1) ' Số ngẫu nhiên giữa 1 và 100
    MsgBox randomNumber
  End Sub

Đầu Ra Mẫu:

Sau khi chạy RandomNumberInRange, bạn có thể thấy một hộp thoại hiển thị một số như 45.

Đi Sâu:

Hàm Rnd trong VBA, mặc dù dễ sử dụng, thực ra lại tạo ra các số giả ngẫu nhiên dựa trên một thuật toán định trước. Điều này có nghĩa là các chuỗi số nó tạo ra không thực sự ngẫu nhiên nhưng thường đủ cho nhiều nhiệm vụ cần quá trình stochastis.

Lịch sử, khả năng tạo số ngẫu nhiên trong VBA đã có từ những phiên bản đầu của Basic, thích nghi theo thời gian để bao gồm các tính năng như Randomize để cải thiện tính ngẫu nhiên bằng cách gieo hạt thuật toán với một điểm bắt đầu. Tuy nhiên, đối với các ứng dụng cần mức độ ngẫu nhiên cao như các hoạt động mật mã bảo mật, Rnd của VBA có thể không phải là công cụ tốt nhất. Các lựa chọn khác trong môi trường lập trình mạnh mẽ hơn hoặc ngôn ngữ được thiết kế với mật mã hóa trong tâm trí như mô-đun secrets của Python hoặc SecureRandom của Java nên được xem xét.

Mặc dù có những hạn chế, sự đơn giản và khả năng tiếp cận của việc tạo số ngẫu nhiên trong VBA tiếp tục làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích cho một loạt các ứng dụng nhẹ, công việc mô phỏng và mục đích giáo dục.